Verkoopsvoorwaarden

 

 

 

 

 

GREAT MEDIA BV – Fabriekstraat 38, bus 24 – 2547 Lint – Antwerpen België

 

Verkoopsvoorwaarden.

1. Onze facturen zijn behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd andersluidend beding, steeds contant betaalbaar te Antwerpen.

2. Klachten of bezwaren dienen ons binnen de vijf werkdagen na ontvangst factuur per aangetekend schrijven te bereiken om in aanmerking te kunnen genomen worden.

3. Bij niet betaling of onvolledige betaling van de factuur binnen de vijftien kalenderdagen na factuurdatum, is automatisch en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest  verschuldigd van 1,5% per maand op het factuurbedrag of het saldo.

4. Het stilzwijgend aanvaarden van de factuur geldt tevens als aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

5. Indien na ingebrekestelling geen of slechts onvolledige betaling volgt binnen de gestelde termijn, zal zonder nieuwe aanmaning het factuurbedrag of het saldo automatisch wegens wanbetaling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 250 euro als een door partijen uitdrukkelijk overeengekomen strafbeding.

6. De door Great Media geleverde diensten en producties mogen uitsluitend gebruikt worden voor de media en het zendgebied waarvoor ze geproduceerd werden, zoals vermeld op de factuur en overeengekomen tussen partijen. Iedere uitbreiding van het aantal zenders of van het zendgebied zal aanleiding geven tot bijkomende kosten.

7. De klant verkrijgt automatisch de toestemming tot het gebruik van de productie wanneer de faktuur volledig werd voldaan. De toestemming tot het gebruik en uitzenden van de productie gaat slechts in, vanaf de dag dat Great Media het volledige faktuurbedrag heeft ontvangen.

8. De klant verwerft uitsluitend de gebruiksrechten voor de productie zoals beschreven in de faktuur, eventuele overeenkomst of goedgekeurde offerte. Het eigendomsrecht en de intellectuele/artistieke rechten van de productie rusten ten allen tijde bij Great Media BV en haar eventuele leveranciers. Het is de klant niet toegestaan de spot na productie zelf te wijzigen of aan te laten passen door derden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Great Media BV. De spot en alle afzonderlijke elementen uit de spot mogen op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk verwerkt worden tot een nieuwe reclamespot door de klant of door derden.

9. Voor iedere productie die langer dan een jaar wordt uitgezonden, wordt een jaarlijkse repeatfee aangerekend, ten belope van 23% op het totale oorspronkelijke factuurbedrag. Deze repeatfee is jaarlijks te betalen, te rekenen vanaf de oorspronkelijke factuurdatum. Iedere afwijking hierop dient schriftelijk te worden overeengekomen tussen partijen.

10. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top